ˆ

INFORMACJE

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o przystapieniu do opracowywania oraz do strategicznej oceny oddziaływania na srodowisko projektu: Aktualizacji "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych oraz wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego o obciążeniu ponad 3 mln ppojazdów rocznie, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne w wyniku przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych wskaźnikami LDWN i LN"

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-09-30
Osoba, która odpowiada za treść: Departament Ochrony Srodowiska Urzędu Marszałkowskiego woj. Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Data wprowadzenia do BIP 2019-09-30 14:56:27
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2019-09-30 14:59:16
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-09-30 14:59:16
Artykuł był wyświetlony: 157 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości

Akapit nr 1 - brak tytułu

Starosta Nidzicki, działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w zw. z art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) informuje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Nr 1 miasta Nidzica, gmina Nidzica, powiat nidzicki, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 73 o pow. 0,1430 ha, o nieuregulowanym stanie prawnym. Ograniczenie polegać będzie na udzieleniu zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przez przedmiotową nieruchomość przewodów i urządzeń służących do przesyłania energii elektrycznej w ramach inwestycji pod nazwą „Przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Nidzica - Działdowo” obejmującej również przebudowę linii 0,4 kV i 15 kV na odcinkach krzyżujących się z w/w linią 110 kV.
 
Jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ukazania się niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.
 
W związku z powyższym wzywam osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w działki, aby we wskazanym wyżej terminie zgłosiły się do Starostwa Powiatowego w Nidzicy przy ul. Traugutta 23 (13-100 Nidzica) pok. 45 i udokumentowały swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości, pod rygorem pominięcia ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 625 82 06.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-09-03
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Paliński Data wprowadzenia do BIP 2019-09-03 12:45:00
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2019-09-03 12:45:05
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-09-03 12:45:05
Artykuł był wyświetlony: 459 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA
STAROSTY NIDZICKIEGO
z dnia 11 lipca 2019 r.

odnośnie ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla obszaru obrębów ewidencyjnych:
Dziurdziewo, Rogóż, Sławka Mała, Sławka Wielka, Wierzbowo, Kozłowo, Pielgrzymowo, Santop, Zabłocie Kozłowskie, Zakrzewo, Bartki, Górowo, Szkudaj, Szymany, Ważyny, Zaborowo, Zalesie, Kadyki, Krokowo, Niedanowo, Sarnowo, Wola, Zakrzewko, gmina Kozłowo, powiat nidzicki, województwo warmińsko- mazurskie.
 
Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.725) informuję, że dane objęte modernizacją ewidencji gruntów i budynków przeprowadzoną na obszarze obrębów ewidencyjnych Dziurdziewo, Rogóż, Sławka Mała, Sławka Wielka, Wierzbowo, Kozłowo, Pielgrzymowo, Santop, Zabłocie Kozłowskie, Zakrzewo, Bartki, Górowo, Szkudaj, Szymany, Ważyny, Zaborowo, Zalesie, Kadyki, Krokowo, Niedanowo, Sarnowo, Wola, Zakrzewko, gmina Kozłowo, powiat nidzicki, województwo warmińsko–mazurskie, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stały się danymi ewidencji gruntów i budynków i zostały ujawnione w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.W terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może zgłaszać zarzuty do tych danych. Zarzuty należy kierować do Starosty Nidzickiego, 13-100 Nidzica, ul. Traugutta 23.Informacja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nidzicy.
 
Starosta Nidzicki
Marcin Paliński
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-07-11
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Paliński Data wprowadzenia do BIP 2019-07-11 14:53:37
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2019-07-11 14:53:39
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-07-11 14:53:39
Artykuł był wyświetlony: 897 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

G.6640.13.2019
Informacja
Starosty Nidzickiego
w sprawie utworzenia bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 
 
Na podstawie § 10 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. poz.2028)
informuję,
 
dla obszaru powiatu nidzickiego została założona baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000. W bazie gromadzi się dane obiektów topograficznych o następujących kategoriach klas obiektów: budowle i urządzenia, komunikacja i transport, pokrycie terenu, obiekty inne, rzeźba terenu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-07-11
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Paliński Data wprowadzenia do BIP 2019-07-11 09:04:19
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2019-07-11 09:04:29
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-07-11 09:05:16
Artykuł był wyświetlony: 994 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja Starosty Nidzickiego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 2 stycznia 2019 r.
Starosta Nidzicki
ul. Traugutta 23
13-100 Nidzica
 
G.6843.1.2019
INFORMACJA
 
Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. poz. 1716) z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów. W przypadku gdy na gruncie są położone także obiekty budowlane inne niż mieszkaniowe, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe wydzielonej z tego gruntu następuje z dniem:
  1. założenia księgi wieczystej dla tej nieruchomości albo
  2. wyłączenia z istniejącej księgi wieczystej gruntu, który nie jest zabudowany na cele mieszkaniowe.
Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków stanowić będzie zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, wydane przez Starostę Nidzickiego. Zaświadczenie wydane zostanie z urzędu w 2019 r. i będzie zawierało informację m.in. o obowiązku wnoszenia opłaty rocznej przekształceniowej (o jej wysokości i okresie wnoszenia).
W związku z powyższym proszę nie uiszczać opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Skarbu Państwa.
W przypadku nieruchomości przeznaczonych na cele inne niż mieszkaniowe opłaty roczne należy wnosić jak dotychczas.
 
            Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nidzicy, w Wydziale Geodezji i  Gospodarki Nieruchomościami, pokój Nr 45, telefon (89) 625 31 28.
 
 
STAROSTA NIDZICKI
Marcin Paliński
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Paliński Data wytworzenia informacji: 2019-01-02
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Urbanowicz Data wprowadzenia do BIP 2019-01-02 15:07:17
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2019-01-02 15:07:21
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2019-01-02 15:07:21
Artykuł był wyświetlony: 2724 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu