ˆ

Ogloszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

APEL STAROSTY NIDZICKIEGO do wszystkich właścicieli, użytkowników i zarządców gruntów i nieruchomości, na których usytuowane są urządzenia melioracji wodnych szczegółowych oraz na które te urządzenia wywierają korzystny wpływ, o wykonywanie obowiązku konserwacji i bieżące utrzymanie tych urządzeń w stanie umożliwiającym przepływ wód

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-14 14:10:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z występującymi w ostatnich latach wyjątkowo niekorzystnymi warunkami pogodowymi, związanymi z obfitymi opadami, powodującymi zalewania i lokalne podtopienia oraz utrzymywaniem się wysokiego poziomu wód gruntowych, przypominam i apeluję do wszystkich właścicieli, użytkowników i zarządców gruntów i nieruchomości, na których usytuowane są urządzenia melioracji wodnych szczegółowych oraz na które te urządzenia wywierają korzystny wpływ, o wykonywanie obowiązku konserwacji i bieżące utrzymanie tych urządzeń w stanie umożliwiającym przepływ wód.
 
Obowiązek utrzymywania we właściwym stanie urządzeń melioracji szczegółowych wynika wprost z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 469 z późn. zm.) i należy do zainteresowanych właścicieli i użytkowników gruntów na które te urządzenia wywierają korzystny wpływ. Do urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zalicza się rowy melioracyjne o szerokości dna przy ujściu mniejszej niż 1,5 m wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie (np. przepusty, zastawki), drenowania, rurociągi o średnicy mniejszej niż 60cm oraz ziemne stawy rybne.
 
Na zakres robót związanych z utrzymaniem rowów i drenowania składa się głównie:
 • wykaszanie roślinności ze skarp i dna rowu;
 • niszczenie zbędnej roślinności (w tym wycinka drzew i krzewów po uzyskaniu zgody odpowiedniego organu);
 • wybieranie namułu z dna, usuwanie zatorów i przetamowań;
 • naprawa uszkodzonych skarp i dna;
 • ochrona rowów przed pasącymi się zwierzętami;
 • odmulanie studzienek drenarskich i ich naprawa;
 • odmulanie przepustów i ich naprawa;
 • oczyszczanie i bieżąca naprawa wylotów;
 • udrożnienie lub naprawa drenażu.
Ważnym jest, aby konserwacja urządzeń melioracyjnych była dokonywana na całej długości.
Konserwacja odcinka rowu melioracyjnego położonego wyżej nie spowoduje spływu wód w sytuacji, gdy dolny odcinek nie będzie zapewniał odpływu. Szczególnie istotnym jest zapewnienie właściwego utrzymania końcowych odcinków rowów i rurociągów drenarskich.
 
W myśl art. 77 ust 2 cytowanej ustawy prawo wodne „jeżeli obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie jest wykonywany, organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego (Starosta) ustala, w drodze decyzji, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntu, szczegółowe zakresy i terminy jego wykonania”
 
Stwierdzenie niewykonywania konserwacji może być podstawą do wszczęcia postępowania egzekucyjnego, stosownie do ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu  egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 599), poprzez nałożenie grzywny, w celu przymuszenia do wykonania obowiązku lub podjęcie decyzji o zastępczym wykonaniu obowiązku na koszt zobowiązanego.
 
Ponadto brak konserwacji urządzeń melioracyjnych może być również podstawą do cofnięcia dopłat bezpośrednich ze środków Unii Europejskiej. Może też być podstawą do roszczeń odszkodowawczych ze strony osób dotkniętych szkodami spowodowanymi niewłaściwym utrzymaniem urządzeń melioracyjnych.
 
 
Grzegorz Napiwodzki
 
Starosta Nidzicki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2017-03-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Karpińska Data wprowadzenia do BIP 2017-03-14 14:10:33
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2017-03-14 14:10:37
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2017-03-14 14:11:54
Artykuł był wyświetlony: 1778 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Dotowanie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych od 01 stycznia 2017 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-27 10:35:34

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Przybyłek Data wytworzenia informacji: 2017-01-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Tymińska Data wprowadzenia do BIP 2017-01-27 10:35:34
Wprowadził informację do BIP: Małgorzata Jakubowska Data udostępnienia informacji: 2017-01-27 10:39:16
Osoba, która zmieniła informację: Małgorzata Jakubowska Data ostatniej zmiany: 2017-01-27 10:39:16
Artykuł był wyświetlony: 3212 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-05-25 13:55:56

KOMUNIKAT

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nidzicy do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z koniecznocią zapewnienia bezpiecznego użytkowania miejsc służących rekreacji w okresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
W załączeniu przekazuje komunikat.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Korzeniowski Data wytworzenia informacji: 2016-05-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ilona Wasiłowska Data wprowadzenia do BIP 2016-05-25 13:55:56
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2016-05-25 13:57:27
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2016-05-25 13:57:27
Artykuł był wyświetlony: 16301 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Nidzicy w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2016.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-10-22 09:25:10

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1b i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1255 ), Zarząd Powiatu w Nidzicy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.
 
I.   Cel konkursu
Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, która będzie prowadziła w Powiecie Nidzickim punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.
 
II.  Rodzaj zadania
Powierzenie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, który będzie działał w następujący sposób: 2 dni w tygodniu ( poniedziałek, wtorek) w gm. Kozłowo, 2 dni w tygodniu ( środa, czwartek ) w gm. Janowiec Kościelny i 1 dzień w tygodniu (piątek) w gm. Janowo.
 
III.  Podmioty uprawnione do złożenia oferty
O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej może ubiegać się organizacja pozarządowa w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która spełnia łącznie następujące warunki:
 1. posiada   co   najmniej   dwuletnie  doświadczenie  w   wykonywaniu  zadań  wiążących  się  z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;
 2. przedstawi zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
 3. daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:
         a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej  dokumentowaniem,
       b) zapewnienia  profesjonalnego  i   rzetelnego    udzielania   nieodpłatnej   pomocy   prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.
 
     O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą Starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.
 
      IV. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań
Na realizację zadania przeznacza się kwotę:
1. 59. 946 zł brutto - słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych. 
 
      V. Zasady przyznawania dotacji:
     Zasady przyznawania dotacji na realizację powyższych zadań określają przepisy:
- ustawa   z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie  ( Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zm. )
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.)
 
      VI. Terminy i sposób składania ofert
 1. Oferty na realizację zadania należy składać w terminie do dnia  16  listopada 2015r. do godziny 15.30, w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Nidzicy, ul. Romualda Traugutta 23, w godzinach urzędowania lub przesyłką listową. Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Starostwa.
 2. Oferty należy składać w zamkniętych, opisanych kopertach. Na kopercie należy wpisać nazwę  organizacji składającej ofertę oraz napis o treści: ”Oferta na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016r”.
 3. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty                i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25 ).
 4. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
1)      aktualny odpis z rejestru ( KRS ) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
2)      w przypadku, gdy organizacja nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – statut, sprawozdania za rok ubiegły: merytoryczne z prowadzonej działalności i finansowe.
3)      w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.
4)      zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej ( Dz. U. poz. 1255 )
5)      Pisemne zobowiązania:
a)      zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem ( wg załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia ),
b)      zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
       w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów ( wg załącznika nr 2 do niniejszego ogłoszenia ),
c) oświadczenie o braku przesłanek wykluczających możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej ( wg załącznika nr 3 do niniejszego ogłoszenia),
6)     dokumenty potwierdzające spełnienie warunku posiadania co najmniej dwuletniego  doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych  lub informacji prawnych.
Kopie  wymaganych  załączników  powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem. Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
5. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
6. Z organizacją wyłonioną w konkursie zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczenia się z przyznanej dotacji.
7.  Nie będą rozpatrywane z powodów formalnych oferty:
– złożone przez podmioty nieuprawnione,
- złożone na innym druku niż określony w niniejszym ogłoszeniu,
- złożone po terminie,
- niekompletne,
- dotyczące zadania nieujętego w niniejszym ogłoszeniu konkursowym.
      8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację   zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
 
      VII. Terminy, kryteria i tryb wyboru oferty
1.    Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu w Nidzicy po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, dokonując wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania. Informację o wynikach konkursu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Starostwa Powiatowego w Nidzicy.
2.    Skład   komisji   oraz    zasady   jej  pracy  określa  uchwała Zarządu Powiatu w Nidzicy.
3.    Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu miesiąca od daty terminu składania ofert.
4.    Wybór ofert stanowiących formę realizacji zadania nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
a)   zgodność    przedstawionego    w     ofercie     zadania    z    zadaniem   określonym
     w ogłoszeniu o konkursie,
b)  jakość przygotowanego projektu, przejrzystość, ocena możliwości realizacji     zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
c)   potencjał realizacyjny ( zasoby osobowe organizacji oraz kwalifikacji osób, przy udziale których zadanie będzie realizowane ),
     d)  dotychczasowe    doświadczenie    organizacji    w    realizacji    zadania     będącego  przedmiotem konkursu.
5. Oferty   wraz   z   załączoną   dokumentacją   nie    będą   po   zakończeniu  konkursu zwracane oferentom.
 
VIII. Warunki realizacji zadania
1.    Podstawą do podpisania umowy z wyłonioną w konkursie organizacją będzie uchwała Zarządu Powiatu w Nidzicy, zatwierdzająca opinię komisji konkursowej.
2.   Umowy o powierzenie realizacji zadania podpisane zostaną bez zbędnej zwłoki po   ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert.
3.    Zleceniobiorca zobowiązany jest m.in. do:
a)    prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie,
b)   udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na zasadach określonych w art. 5 ust. 2, art. 7 oraz art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej,
c)    złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego  w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25 ) w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2015-10-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Bieniek Data wprowadzenia do BIP 2015-10-22 09:25:10
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2015-10-22 10:24:07
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2015-10-22 10:36:40
Artykuł był wyświetlony: 29073 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy dot. wynajęcia pomieszczenia

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-01-10 09:04:12

Akapit nr 1 - brak tytułu

Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy ul. Wyborska 10, 13-100 Nidzica, tel. (89) 625 24 71 wynajmie pomieszczenie na warsztat naprawy pojazdów ciężarowych o powierzchni 156 m2, wszystkie media i pomieszczenia socjalne wraz z placem parkingowym o powierzchni 1300 m2.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Jarosław Kwiecień CKP Data wytworzenia informacji: 2013-01-10 09:04:12
Osoba, która odpowiada za treść: Jarosław Kwiecień CKP Data wprowadzenia do BIP 2013-01-10 09:04:12
Wprowadził informację do BIP: Marzena Pawlak Data udostępnienia informacji: 2013-01-10 09:04:16
Osoba, która zmieniła informację: Marzena Pawlak Data ostatniej zmiany: 2013-01-10 09:12:03
Artykuł był wyświetlony: 46771 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Projekt "Szansa na przyszłość - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-06-14 09:52:37

Akapit nr 1 - brak tytułu

Projekt "Szansa na przyszłość - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy realizuje projekt systemowy „Szansa na przyszłość – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, co w konsekwencji przyczyni się do wyzwolenia w tej grupie osób poczucia własnej wartości, wzrostu samodzielności życiowej, zdobycia nowych kompetencji społecznych i zawodowych.

Beneficjentem projektu jest osoba niepełnosprawna będąca w przedziale wiekowym 15 – 30 r. ż. oraz zamieszkująca na terenie powiatu nidzickiego.

W ramach projektu osoby niepełnosprawne mają możliwość bezpłatnego uczestnictwa w: jednodniowym wyjeździe integracyjnym w celu rozbudzenia identyfikacji z projektem; czternastodniowym pobycie na turnusie rehabilitacyjnym nad polskim morzem; warsztatach profilaktyczno – adaptacyjnych pn. „Doświadczać siebie w pełni”; warsztatach aktywizacji zawodowej pn. „Pełnowartościowi zawodowo”; treningu komunikacji interpersonalnej z elementami treningu asertywności pn. „Tacy różni, a tacy sami”; kursach zawodowych, m.in. profesjonalny Kelner – Barman z podstawami języka angielskiego. Ponadto zostaną zorganizowane kursy zawodowe tj. Operator maszyn sterowanych numerycznie CNC w obróbce metalu bądź drewnie oraz Opiekun osoby starszej z elementami języka niemieckiego. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 13-100 Nidzica, ul. Traugutta 13

tel./fax 89 625 44 28, e-mail:

<e-mail>

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Maciak Data wytworzenia informacji: 2013-06-14 09:52:37
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Kalinowska Data wprowadzenia do BIP 2013-06-14 09:52:37
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2013-06-14 09:52:52
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2013-06-14 09:52:52
Artykuł był wyświetlony: 42936 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

„Aktywny samorząd” Moduł I

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-07-01 15:06:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informujemy, że Powiat Nidzicki przystąpił do realizacji programu „Aktywny samorząd” Moduł I, którego celem głównym jest zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, natomiast realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy.

Wnioski będą przyjmowane w następujących terminach:

- Moduł I - od dnia 01 lipca 2013 r. do dnia 30 września 2013 r.;

- Moduł II (dawny Program Student) – od dnia 02 września 2013 r. do dnia 30 września 2013 r.

Moduł I obejmuje 4 obszary:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

- Zadanie nr 1 – Pomoc w zakupie, montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

- Zadanie Nr 2 – Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

Obszar B - Likwidacja bariery w dostępie do uczestnictwa w społ. informacyjnym:

- Zadanie Nr 1 – Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

- Zadanie Nr 2 – Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Obszar C – Likwidacja bariery w poruszaniu się:

- Zadanie Nr 1 – Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

- Zadanie Nr 2 – Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka o napędzie elektrycznym,

- Zadanie Nr 3 - Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

- Zadanie Nr 4 – Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości).

Obszar D – Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (opłata za pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem).

Adresatami są osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnieni. W przypadku Obszaru A osoba z dysfunkcją narządu ruchu. Obszar B – dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku. Obszar C – dysfunkcja uniemożliwiająca samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym. Obszar C Zadanie nr 3 i 4 – potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Miejsce składania wniosków:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy, ul. Traugutta 13.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie PCPR pok. Nr 1 oraz na stronie http://biptest.warmia.mazury.pl/powiat_nidzicki w Zakładce: Ogłoszenia. Szczegółowe informacje dotyczące kierunków działań i warunków brzegowych programu „Aktywny Samorząd” dostępne są na stronie www.pfron.org.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Iwona Kowalkowska Data wytworzenia informacji: 2013-07-01 15:06:30
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Kalinowska Data wprowadzenia do BIP 2013-07-01 15:06:30
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2013-07-01 15:06:57
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2013-07-01 15:06:57
Artykuł był wyświetlony: 42523 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu