ˆ

Ogloszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

KOMUNIKAT

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nidzicy do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z koniecznocią zapewnienia bezpiecznego użytkowania miejsc służących rekreacji w okresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
W załączeniu przekazuje komunikat.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Korzeniowski Data wytworzenia informacji: 2016-05-25
Osoba, która odpowiada za treść: Ilona Wasiłowska Data wprowadzenia do BIP 2016-05-25 13:55:56
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2016-05-25 13:57:27
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2016-05-25 13:57:27
Artykuł był wyświetlony: 29722 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Nidzicy w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2016.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1b i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1255 ), Zarząd Powiatu w Nidzicy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.
 
I.   Cel konkursu
Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, która będzie prowadziła w Powiecie Nidzickim punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.
 
II.  Rodzaj zadania
Powierzenie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, który będzie działał w następujący sposób: 2 dni w tygodniu ( poniedziałek, wtorek) w gm. Kozłowo, 2 dni w tygodniu ( środa, czwartek ) w gm. Janowiec Kościelny i 1 dzień w tygodniu (piątek) w gm. Janowo.
 
III.  Podmioty uprawnione do złożenia oferty
O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej może ubiegać się organizacja pozarządowa w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która spełnia łącznie następujące warunki:
  1. posiada   co   najmniej   dwuletnie  doświadczenie  w   wykonywaniu  zadań  wiążących  się  z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;
  2. przedstawi zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
  3. daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:
         a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej  dokumentowaniem,
       b) zapewnienia  profesjonalnego  i   rzetelnego    udzielania   nieodpłatnej   pomocy   prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.
 
     O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą Starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.
 
      IV. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań
Na realizację zadania przeznacza się kwotę:
1. 59. 946 zł brutto - słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych. 
 
      V. Zasady przyznawania dotacji:
     Zasady przyznawania dotacji na realizację powyższych zadań określają przepisy:
- ustawa   z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie  ( Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zm. )
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.)
 
      VI. Terminy i sposób składania ofert
  1. Oferty na realizację zadania należy składać w terminie do dnia  16  listopada 2015r. do godziny 15.30, w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Nidzicy, ul. Romualda Traugutta 23, w godzinach urzędowania lub przesyłką listową. Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Starostwa.
  2. Oferty należy składać w zamkniętych, opisanych kopertach. Na kopercie należy wpisać nazwę  organizacji składającej ofertę oraz napis o treści: ”Oferta na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016r”.
  3. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty                i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25 ).
  4. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
1)      aktualny odpis z rejestru ( KRS ) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
2)      w przypadku, gdy organizacja nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – statut, sprawozdania za rok ubiegły: merytoryczne z prowadzonej działalności i finansowe.
3)      w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.
4)      zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej ( Dz. U. poz. 1255 )
5)      Pisemne zobowiązania:
a)      zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem ( wg załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia ),
b)      zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
       w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów ( wg załącznika nr 2 do niniejszego ogłoszenia ),
c) oświadczenie o braku przesłanek wykluczających możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej ( wg załącznika nr 3 do niniejszego ogłoszenia),
6)     dokumenty potwierdzające spełnienie warunku posiadania co najmniej dwuletniego  doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych  lub informacji prawnych.
Kopie  wymaganych  załączników  powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem. Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
5. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
6. Z organizacją wyłonioną w konkursie zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczenia się z przyznanej dotacji.
7.  Nie będą rozpatrywane z powodów formalnych oferty:
– złożone przez podmioty nieuprawnione,
- złożone na innym druku niż określony w niniejszym ogłoszeniu,
- złożone po terminie,
- niekompletne,
- dotyczące zadania nieujętego w niniejszym ogłoszeniu konkursowym.
      8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację   zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
 
      VII. Terminy, kryteria i tryb wyboru oferty
1.    Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu w Nidzicy po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, dokonując wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania. Informację o wynikach konkursu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Starostwa Powiatowego w Nidzicy.
2.    Skład   komisji   oraz    zasady   jej  pracy  określa  uchwała Zarządu Powiatu w Nidzicy.
3.    Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu miesiąca od daty terminu składania ofert.
4.    Wybór ofert stanowiących formę realizacji zadania nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
a)   zgodność    przedstawionego    w     ofercie     zadania    z    zadaniem   określonym
     w ogłoszeniu o konkursie,
b)  jakość przygotowanego projektu, przejrzystość, ocena możliwości realizacji     zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
c)   potencjał realizacyjny ( zasoby osobowe organizacji oraz kwalifikacji osób, przy udziale których zadanie będzie realizowane ),
     d)  dotychczasowe    doświadczenie    organizacji    w    realizacji    zadania     będącego  przedmiotem konkursu.
5. Oferty   wraz   z   załączoną   dokumentacją   nie    będą   po   zakończeniu  konkursu zwracane oferentom.
 
VIII. Warunki realizacji zadania
1.    Podstawą do podpisania umowy z wyłonioną w konkursie organizacją będzie uchwała Zarządu Powiatu w Nidzicy, zatwierdzająca opinię komisji konkursowej.
2.   Umowy o powierzenie realizacji zadania podpisane zostaną bez zbędnej zwłoki po   ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert.
3.    Zleceniobiorca zobowiązany jest m.in. do:
a)    prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie,
b)   udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na zasadach określonych w art. 5 ust. 2, art. 7 oraz art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej,
c)    złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego  w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25 ) w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2015-10-22
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Bieniek Data wprowadzenia do BIP 2015-10-22 09:25:10
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2015-10-22 10:24:07
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2015-10-22 10:36:40
Artykuł był wyświetlony: 42480 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy dot. wynajęcia pomieszczenia

Akapit nr 1 - brak tytułu

Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy ul. Wyborska 10, 13-100 Nidzica, tel. (89) 625 24 71 wynajmie pomieszczenie na warsztat naprawy pojazdów ciężarowych o powierzchni 156 m2, wszystkie media i pomieszczenia socjalne wraz z placem parkingowym o powierzchni 1300 m2.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Jarosław Kwiecień CKP Data wytworzenia informacji: 2013-01-10
Osoba, która odpowiada za treść: Jarosław Kwiecień CKP Data wprowadzenia do BIP 2013-01-10 09:04:12
Wprowadził informację do BIP: Marzena Pawlak Data udostępnienia informacji: 2013-01-10 09:04:16
Osoba, która zmieniła informację: Marzena Pawlak Data ostatniej zmiany: 2013-01-10 09:12:03
Artykuł był wyświetlony: 59585 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Projekt "Szansa na przyszłość - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem"

Akapit nr 1 - brak tytułu

Projekt "Szansa na przyszłość - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy realizuje projekt systemowy „Szansa na przyszłość – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, co w konsekwencji przyczyni się do wyzwolenia w tej grupie osób poczucia własnej wartości, wzrostu samodzielności życiowej, zdobycia nowych kompetencji społecznych i zawodowych.

Beneficjentem projektu jest osoba niepełnosprawna będąca w przedziale wiekowym 15 – 30 r. ż. oraz zamieszkująca na terenie powiatu nidzickiego.

W ramach projektu osoby niepełnosprawne mają możliwość bezpłatnego uczestnictwa w: jednodniowym wyjeździe integracyjnym w celu rozbudzenia identyfikacji z projektem; czternastodniowym pobycie na turnusie rehabilitacyjnym nad polskim morzem; warsztatach profilaktyczno – adaptacyjnych pn. „Doświadczać siebie w pełni”; warsztatach aktywizacji zawodowej pn. „Pełnowartościowi zawodowo”; treningu komunikacji interpersonalnej z elementami treningu asertywności pn. „Tacy różni, a tacy sami”; kursach zawodowych, m.in. profesjonalny Kelner – Barman z podstawami języka angielskiego. Ponadto zostaną zorganizowane kursy zawodowe tj. Operator maszyn sterowanych numerycznie CNC w obróbce metalu bądź drewnie oraz Opiekun osoby starszej z elementami języka niemieckiego. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 13-100 Nidzica, ul. Traugutta 13

tel./fax 89 625 44 28, e-mail:

<e-mail>

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Sylwia Maciak Data wytworzenia informacji: 2013-06-14
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Kalinowska Data wprowadzenia do BIP 2013-06-14 09:52:37
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2013-06-14 09:52:52
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2013-06-14 09:52:52
Artykuł był wyświetlony: 55504 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

„Aktywny samorząd” Moduł I

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informujemy, że Powiat Nidzicki przystąpił do realizacji programu „Aktywny samorząd” Moduł I, którego celem głównym jest zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, natomiast realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy.

Wnioski będą przyjmowane w następujących terminach:

- Moduł I - od dnia 01 lipca 2013 r. do dnia 30 września 2013 r.;

- Moduł II (dawny Program Student) – od dnia 02 września 2013 r. do dnia 30 września 2013 r.

Moduł I obejmuje 4 obszary:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

- Zadanie nr 1 – Pomoc w zakupie, montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

- Zadanie Nr 2 – Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

Obszar B - Likwidacja bariery w dostępie do uczestnictwa w społ. informacyjnym:

- Zadanie Nr 1 – Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

- Zadanie Nr 2 – Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Obszar C – Likwidacja bariery w poruszaniu się:

- Zadanie Nr 1 – Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

- Zadanie Nr 2 – Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka o napędzie elektrycznym,

- Zadanie Nr 3 - Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

- Zadanie Nr 4 – Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości).

Obszar D – Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (opłata za pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem).

Adresatami są osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnieni. W przypadku Obszaru A osoba z dysfunkcją narządu ruchu. Obszar B – dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku. Obszar C – dysfunkcja uniemożliwiająca samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym. Obszar C Zadanie nr 3 i 4 – potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Miejsce składania wniosków:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy, ul. Traugutta 13.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie PCPR pok. Nr 1 oraz na stronie http://biptest.warmia.mazury.pl/powiat_nidzicki w Zakładce: Ogłoszenia. Szczegółowe informacje dotyczące kierunków działań i warunków brzegowych programu „Aktywny Samorząd” dostępne są na stronie www.pfron.org.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Iwona Kowalkowska Data wytworzenia informacji: 2013-07-01
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Kalinowska Data wprowadzenia do BIP 2013-07-01 15:06:30
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2013-07-01 15:06:57
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2013-07-01 15:06:57
Artykuł był wyświetlony: 54289 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu