ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: OSO.210.1.2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: podinspektor

Miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Nidzicy

Wymiar etatu: pełen etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Finansowy

Data udostępnienia: 2017-03-09

Ogłoszono dnia: 2017-03-09 przez Grzegorz Napiwodzki

Termin składania dokumentów: 2017-03-21 10:00:00

Nr ogłoszenia: OSO.210.1.2017

Zlecający: Starostwo Powiatowe w Nidzicy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe  ekonomiczne,
 • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości,
 • znajomość przepisów o samorządzie powiatowym i pracownikach samorządowych,
 • znajomość  programów komputerowych (WORD, EXCEL),
 • kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
b. Wymagania dodatkowe:
 • samodzielność, inicjatywa, umiejętność  podejmowania decyzji i pracy pod presją czasu,
 • wysoka kultura osobista,
 • dyspozycyjność,
 • odpowiedzialność, dobra organizacja pracy,
 • kreatywność, umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy w zespole,
 • zaangażowanie w wykonywane działania,
 • umiejętność konstruktywnego rozwiązywania problemów,
 • komunikatywność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • obsługa kasowa obrotu gotówkowego,
 • obsługa dokumentów księgowych obrotu bezgotówkowego,
 • opracowywanie materiałów dla potrzeb wydziału finansowego,
 • sporządzanie sprawozdawczości w zakresie opłaty ewidencyjnej,
 • współpraca z bankiem w zakresie obrotu gotówkowego i bezgotówkowego,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • praca umysłowa o różnym stopniu skomplikowania,
 • praca przy monitorze ekranowym,
 • częste kontakty z petentami,
 • praca jednozmianowa  w pełnym wymiarze czasu pracy, w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie,
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 • aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie  zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku ubiegania się o stanowisko przez osobę niepełnosprawną,
 • podpisane oświadczenia o pełni praw publicznych, o niekaralności, o pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  zawartych w ofercie pracy na potrzeby niezbędne do realizacji niniejszego procesu  rekrutacji, zgodnie  z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U.  z 2016 r. poz. 902).

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-03-21 10:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą bądź złożyć osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Nidzicy, ul. Traugutta 23, w terminie do dnia 21 marca 2017 r. do godz. 1000, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko – podinspektor w wydziale finansowym”.
 
Z wybranym kandydatem pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony.
 
Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Oferty, które będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
 
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej.
c. Miejsce:
Sekretariat Starostwa Powiatowego w Nidzicy, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica

VII. Informacje dodatkowe:

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.powiatnidzicki.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nidzicy przy ul. Traugutta 23,  I piętro.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyla informację: Grzegorz Napiwodzki Data wytworzenia informacji: 2017-03-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Pawlak Data wprowadzenia do BIP 2017-03-09 10:07:00
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2017-03-09 10:25:29
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2017-03-27 10:37:19
Artykuł był wyświetlony: 1321 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu