ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro. na zakup i dostawę materiałów biurowych na potrzeby projektu „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego”Drukuj informację Zamówienie publiczne: Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro. na zakup i dostawę materiałów biurowych na potrzeby projektu „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego”

Szczegóły informacji

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro. na zakup i dostawę materiałów biurowych na potrzeby projektu „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego”

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nie podlega przepisom ustawy PZP (art.4 pkt. 8)

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Powiat Nidzicki

Finansowanie: Środki zewnętrzne

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2016-02-25 12:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2016-02-25 12:30:00

Ogłoszono dnia: 2016-02-17 przez Małgorzata Jakubowska

Treść:

Nidzica, dnia 17.02.2016 r.
 
 
OSO.272.2.4.2016
 
Zaproszenie do składania ofert
(Zapytanie ofertowe)
            Starostwo Powiatowe w Nidzicy, działając zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu nr Z/4/2016 Starosty Nidzickiego z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 30.000 euro w Starostwie Powiatowym w Nidzicy na potrzeby realizacji projektu pt. „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu,  zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup i dostawę materiałów biurowych na potrzeby projektu „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego”.
I. W załączeniu Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1). Ofertę w wersji papierowej należy złożyć na formularzu ofertowym (załącznik nr 2) w Starostwie Powiatowym, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica, pok. Nr 33–sekretariat do dnia 25.02.2016 r. do godz. 12.00.  Termin otwarcia ofert: 25.02.2016 r. godz. 12.30
Zamawiający poinformuje o wyniku postępowania wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. Zawiadomienie zostanie przesłane faksem lub mailem.
 
II. Informujemy jednocześnie:
1. kryterium wyboru Wykonawcy jest cena 100%,
Cena – zostanie obliczona przy użyciu wzoru:
(cena oferty najtańszej / cena oferty badanej) x 100 = liczba punktów za kryterium cena
2. Zamawiający oceni złożone oferty w oparciu o ww. kryterium z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wynosi 100 pkt.
4. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w: złotych polskich [PLN]. Zamawiający wymaga podania ceny jednostkowej na poszczególne asortymenty oraz ceny łącznej obejmującej dostawę całego zamówienia.
5. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania opisane w Zapytaniu ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji przedmiotu zamówienia.
6. Oferta nie może podlegać zmianie co do ceny, za wyjątkiem konsekwencji poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych.
7. Cena będzie uwzględniała wszelkie należności publicznoprawne jakie obowiązany będzie uiścić Wykonawca lub Zamawiający z tytułu realizacji zamówienia.
8. Wykonawcy, którzy nie podlegają obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku VAT na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązani są podać cenę netto (bez podatku VAT).
 
- osoba do kontaktu: Małgorzata Jakubowska, Koordynator projektu, tel. 89 625 23 84,   e-mail: projekt@powiatnidzicki.pl,
- produkty muszą być nowe, pełnowartościowe, w pierwszym gatunku,
- żądany termin realizacji zamówienia upływa dnia 07.03.2016 r.                    
 
III. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu zakresu zamówienia objętego zamówieniem podstawowym do wysokości 50% wartości zamówienia określonej w umowie z Wykonawcą.
 
IV. Kod CPV: 30190000-7 – różny sprzęt i artykuły biurowe
 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ Wykaz oświadczeń
i dokumentów wymaganych dla potwierdzenia ich spełnienia:
 1. Biorący udział w postępowaniu wykonawcy obowiązani są wykazać spełnianie następujących wymagań warunkujących udział w postępowaniu:
 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 4. znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia;
 1. W celu wykazania spełniania wymagań warunkujących udział w postępowaniu wykonawcy obowiązani są przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
  1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiący załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego,
  2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej).
 
VI.      WARUNKI PŁATNOŚCI Z TYTUŁU ZREALIZOWANIA DOSTAWY:
Zamawiający dokona jednorazowej płatności z tytułu zrealizowanej dostawy w terminie 14 dni od dnia protokolarnego przekazania kompletnego i bez wad przedmiotu          zamówienia.
 
UWAGA: do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznych przepisów Starostwa Powiatowego w Nidzicy.                                                                                                                                               
           
                                                                       
 
Załączniki:                                                                                                                          
 1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1)                           
 2. Formularz ofertowy (załącznik nr 2)
 3. Projekt umowy (załącznik nr 3)
 4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Jakubowska Data wytworzenia informacji: 2016-02-17
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jakubowska Data wprowadzenia do BIP 2016-02-17 15:14:55
Wprowadził informację do BIP: Piotr Iwanicki Data udostępnienia informacji: 2016-02-17 15:17:28
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Iwanicki Data ostatniej zmiany: 2016-03-01 11:49:27
Artykuł był wyświetlony: 1056 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu